توری گابیون

توری گابیون

جولای 9, 2018
توری گابیون کوچک

توری گابیون کوچک

توری گابیون کوچک توری گابیون کوچک توری گابیون (کوچک) توری گابیون کوچک مفتول گالوانیزه از 1.70 الی 2.50 میلیمتر و اندازه چشمه های 6*5, 8*6 , […]
جولای 9, 2018
توری گابیون بزرگ

توری گابیون بزرگ

توری گابیون بزرگ توری گابیون بزرگ توری گابیون (توری گابیون بزرگ) توری گابیون بزرگ با مفتول گالوانیزه 2.50 الی 4 میلیمتر اندازه چشمه 6*5, 8*6 , […]
جولای 9, 2018
توری گابیون (توری سنگ)

توری گابیون (توری سنگ)

توری گابیون (توری سنگ) توری گابیون (توری سنگ) توری گابیون (بزرگ) توری گابیون (توری سنگ) با مفتول گالوانیزه 2.50 الی 4 میلیمتر اندازه چشمه 6*5, 8*6 […]
جولای 9, 2018
توری گابیون شش پیچ

توری گابیون شش پیچ

توری گابیون شش پیچ توری گابیون شش پیچ گابیون با مفتول 1 و 90 به صورت 6 پیچ 8 در 10
جولای 9, 2018
توری گابیون پنج پیچ

توری گابیون پنج پیچ

توری گابیون پنج پیچ توری گابیون پنج پیچ پنج پیچ و سه پیچ چشمه 6 در 10 و 6 در 8 و 5 در 6
جولای 9, 2018
توری گابیون سه پیچ

توری گابیون سه پیچ

توری گابیون سه پیچ توری گابیون سه پیچ 8 در 10 توری گابیون سه پیچ 8 در 10 توری گابیون سه پیچ چشمه 6 در 10 […]
جولای 9, 2018
توری گابیون

توری گابیون

توری گابیون توری گابیون (توری سنگ) توری گابیون (بزرگ) توری گابیون بامفتول گالوانیزه 2.50 الی 4 میلیمتر اندازه چشمه 6*5, 8*6 , 10*6, 8*8, 10*8, در […]